قرارداد خدمات سالانه

400.000 OMR

تکنسین های مس ماهی یک بار از دستگاه شما دیدن می کنند و کارهای زیر را انجام می دهند:

نصب رایگان دستگاه جدید (در صورت تغییر دستگاه)

بررسی ماهانه

تعویض صفحه و واشر

شستشو و کالیبراسیون پشت

تنظیم دما و تنظیم نوار

کالیبراسیون آسیاب

(هزینه قطعات جداگانه محاسبه می شود)