همه قهوه های ما

از مزارع سراسر جهان وارد شده و به صورت محلی در سلطنت عمان برشته می شود.