قرارداد خدمات ماهانه

40.000 OMR

هر زمان بین ساعت 8 صبح تا 8 شب

پاسخ خواهیم داد

تکنسین های مس از دستگاه شما بازدید می کنند و کارهای زیر را انجام می دهند:

صفحه و واشرها

شستشو و کالیبراسیون پشت

تنظیم دما و تنظیم نوار

کالیبراسیون آسیاب

تبادل فیلتر

(قطعات جداگانه شارژ می شوند ، این هزینه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه است ، تعمیر ماشین اضافی 15 ساعت در ساعت خواهد بود)

(در صورت لزوم ، ما یک دستگاه onloan رایگان ارائه می دهیم در حالی که دستگاه شما زیر خدمات است)