کیت شروع کننده دم

مس برای نیازهای شما در زمینه دم کیت قیمت پایین ایجاد کرده است: Chemex ، Aeropress ، فرانس پرس یا V60.

این بسته را می توان به راحتی بسته بندی کرده و در هر نقطه از GCC به خانه شما ارسال کرد.

آبجوسازی مبارک!