سنگهای خرما نوا +کندر / زمین

6.500 OMR

پروفایل

منبع: عمان
فرآیند: سنگهای خرما ارگانیک بو داده
با ترکیب طعم های تلخ سنگ های خرما برشته ما با بدنه چند لایه کندر ، این ترکیب خاص طعمی قابل دسترس و جذاب را ایجاد می کند.

نکات

ترکیبی از امضای ما به شخصیت بازیگوش سنگهای خرما سرخ شده متوسط ​​ما اجازه می دهد تا با بدن اثیری از کندر برقصند. چشمان خود را ببندید و جایی را که کوه با دریا برخورد می کند ، ببندید و مه شناور واحه های پنهان گنج را پوشانده است. این روح عمان است.

سنگ های خرما ما با آسیاب ریز تا متوسط ​​متناسب با کاربردهای فیلتر و تزریق فروخته می شوند ، اما می توان آنها را به صورت کامل یا به صورت آسیاب متفاوت با درخواست ویژه فروخت.