السالوادور

5.000 OMR

پروفایل

منبع: ال گوامو
نوع: تخصص SGH
فرایند: طبیعی

نکات

عطر مغذی ، بدن متوسط ​​و اسیدیته ، آجیل بو داده ، شکلات خاتمی