اتیوپی

4.400 OMR

پروفایل

منبع: Yirgacheffee
نوع: منبع اصلی
فرایند: طبیعی

نکات

گل ، میوه ای ، اسیدیته پوست پرتقال ، بدن متوسط ​​، میوه سنگی ، آلو ، دارچین