کنگو

4.400 OMR

پروفایل

منبع: Grain's D'or
نوع: Micro-Lot
فرایند: طبیعی

نکات

میوه ای ، عطر گل ، اسیدیته مانند گریپ فروت با بدن متوسط ​​آبدار ،
طعم قره قاط با طعم مزه گریپ فروت