برزیل

3.500 OMR

پروفایل

منبع: بالی
نوع: Micro-Lot
فرایند: طبیعی

نکات

میوه ها ، گیاهان بزرگ عطر متوسط ​​یا کامل بدن ، اسیدیته متوسط ​​