بروندی

4.000 OMR

پروفایل

منبع: Gatukuza
نوع: منبع اصلی
فرایند: طبیعی

نکات

رایحه شیرین ، انگور متوسط ​​تا تمام بدن پس از مزه ماندگار می شود